VVU

Sinds 26 januari 2005 hebben 11 verpleegkundige beroeps- en belangenverenigingen
hun krachten gebundeld in een Vlaamse Verpleegunie (VVU).
De Vlaamse Verpleegunie wil werken aan een betere kwaliteit in de
gezondheidszorg en aan een grotere professionalisering van de
verpleegkunde, de vroedkunde en de zorgkunde. Ze wil de belangen
behartigen van al haar leden en met één stem advies verlenen, problemen
aankaarten en standpunten verdedigen bij het beleid en bij de andere
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Daarnaast wil zij ook werken
aan een consensus over ethisch geladen onderwerpen waar de
beroepsbeoefenaars van haar vereniging mee geconfronteerd worden. De
Vlaamse Verpleegunie is een pluralistische vereniging die los staat van
elke politieke of filosofische strekking. Zij zal nog groeien wanneer
nieuwe leden (allen rechtspersonen) toetreden.

De Vlaamse Verpleegunie verenigt de overgrote meerderheid van de algemene
en specialistische beroepsorganisaties van verpleegkundigen in Vlaanderen.
Samen werkten zij deze visietekst uit als draagvlak en leidraad voor hun werking en
voor hun contacten met de overheid en met andere gesprekspartners. In deze
tekst zoeken ze antwoorden op de vragen: Wat heeft een verpleegkundige
vandaag nodig om kwaliteitsvolle zorg te bieden? Wie willen we dat ze
morgen is? Staat ze klaar voor de ontwikkelingen in de gezondheidszorg
en in de maatschappij? De Vlaamse Verpleegunie gaat op zoek naar
antwoorden op deze vragen.

Voor meer informatie over VVU kan u terecht op www.vlaamseverpleegunie.be.

VVRO is sinds de start lid van VVU. Eén vertegenwoordiger van de vereinging
zetelt in de raad van bestuur en twee vertegenwoordigers hebben
stemrecht op de algemene vergadering.

De leden van de Vlaamse Verpleegunie zijn:

De stichtende leden:

NVKVV: Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen
Mevrouw Anita Simoens-Desmet: Ere Adviseur-Generaal FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De participerende leden:

BVGV-Callus: Belgische Vereniging voor Gipsverbandmeesters
ORPADT: Vlaamse Organisatie van het Paramedisch Personeel der Dialyse- en Transplantatiecentra
UROBEL: Vlaamse Vereniging der Verpleegkundigen van Urologiediensten
VBVK: Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel
VLAS: Vlaamse Stomaverpleegkundigen
VVIZV: Vlaamse Vereniging voor Intensieve Zorgen Verpleegkundigen
VVOV: Vereniging van Vlaamse Operatieverpleegkundigen
VVRO: Vereniging Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie
VVVS: Vlaamse Vereniging voor Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg
BVPV: Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen
BVRV: Belgische Vereniging voor Revalidatie Verpleegkunde
BVNV: Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen

 

Nieuwsbrief maart 2010 over Arbeidsduur in de gezondheidszorg: 201003_NieuwsbriefVVU_ArbeidsduurInDeGezondheidszorg.pdf

Dagelijks bestuur

Voorzitter:Ludo Meyers (VBVK)
Ondervoorzitter:
Magda Vermeulen (NVKVV)
Penningmeester:
Claudio Roncada
Coördinator:
Heidi Vanheusden

Raad van bestuur
BVGV-Callus:
Jos Pauwels
BVNV:
Guy Aerts
BVPV:
Annemie Schoonis
BVPV:
Cathy Lodewijckx
BVRV:
Piet Eelen
NVKVV:
Lia Huysmans
NVKVV:
Marc Koninckx
NVKVV:
Kris Vaneerdewegh
NVKVV:
Inge Luts
NVKVV:
Magda Vermeulen
ORPADT:
An Demol
UROBEL:
Cel Vandewinkel
VBVK:
Ludo Meyers
VLAS:
Chantal Tielemans
VVIZV:
Brigitte Claes
VVOV:
Claudio Roncada
VVRO:
Sven D'Haese, Elsie Decoene
VVVS:
Door Lauwaert
Mevr.
Anita Simoens-De Smet